Komplexní služby v oblasti BOZP a PO

Naše služby

BOZP

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

K zabezpečení těchto povinností nabízíme naše služby a to zejména:

 • Výkon osoby odborně způsobilé v prevenci rizik
 • Soustavné vyhledávání a prevence rizik na pracovištích, jejich hodnocení a přijímání opatření k jejich odstranění
 • Kategorizace prací a pracovišť (zpracování návrhu zařazení prací do kategorií)
 • Provádění vstupního a periodického školení zaměstnanců z oblasti BOZP
 • Provádění ročních prověrek bezpečnosti práce
 • Provádění pravidelných a mimořádných kontrol stavu pracovního prostředí a úrovně bezpečnosti práce (BOZP)
 • Řešení povinností v oblasti hygieny práce
 • Bezpečnostní značení - návrh, umístění a instalace bezpečnostních a výstražných tabulek a značení
 • Účast při kontrolách oblastního inspektorátu práce (OIP), krajské hygienické stanice (KHS)

Zpracování, implementace, vedení a aktualizace dokumentace BOZP:

 • management (řízení) BOZP v organizaci
 • zpracování systému poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) zaměstnancům
 • řešení problematiky pracovních úrazů - směrnice pro pracovní úrazy (šetření úrazů, vypracování a evidence dokumentace, hlášení a odeslání záznamu, odškodnění úrazu)
 • poskytování první pomoci (traumatologický plán, školení)
 • harmonogram lékařských prohlídek zaměstnanců /vstupní, periodické, mimořádné, výstupní/
 • směrnice práce zakázané ženám, těhotným ženám a mladistvým
 • bezpečnostní a provozní pokyny pro technická zařízení
 • provozní řády dle druhu provozované činnosti
 • dopravní řád
 • skladový řád
 • provozně bezpečnostní předpisy pro stroje a zařízení a ostatní interní předpisy v oboru BOZP
 • zpracování lhůtníku kontrol, revizí a prohlídek dle konkrétních podmínek

Oblast PO

Ve Vaší společnosti provedeme prověrku požární ochrany. Zpracujeme, případně doplníme veškerou potřebnou dokumentaci požární ochrany dle požadavků současných právních předpisů (zákon o požární ochraně, vyhláška o požární prevenci). Provedeme veškeré proškolení zaměstnanců z požární ochrany.

BOZP

Nabízíme služby v oblasti zajištění PO a to především

 • Výkon odborně způsobilé osoby v PO
 • Provádění vstupního a periodického školení zaměstnanců z oblasti PO
 • Provádění pravidelných kontrol PO
 • Požární značení - návrh, umístění a instalace tabulek a značení
 • Účast při kontrolách Státního požárního dozoru

Zpracování, vedení a aktualizace dokumentace PO:

 • Zpracování začlenění do kategorií dle požárního nebezpečí
 • Zpracování požárních řádů
 • Zpracování požární poplachové směrnice
 • Zpracování evakuačního plánu
 • Zpracování řádu ohlašovny požárů
 • Zpracování tematického plánu školení zaměstnanců
 • Zpracování tematického plánu odborné přípravy preventivních požárních hlídek
 • Zpracování tematického plánu odborné přípravy preventistů požární ochrany
 • Zpracování dokumentace o provedeném školení
 • požární kniha

BOZP

Školení BOZP a PO

Povinnost školit zaměstnance z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vychází ze zákoníku práce. Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce.

Provádíme školení v oblasti BOZP a PO dle platné legislativy:

Školení BOZP

 • vstupní a periodické školení zaměstnanců z oblasti BOZP
 • vstupní a periodické školení vedoucích zaměstnanců z oblasti BOZP
 • školení práce ve výškách a nad volnou hloubkou, práce na žebřících
 • školení obsluh motorových, plošinových a vysokozdvižných vozíků
 • školení vazačů břemen
 • školení jeřábníků
 • školení řidičů referentských vozidel
 • školení nakládání s chemickými látkami
 • školení obsluh křovinořezů, motorových kos, zahradních traktorů
 • školení první pomoci

Školení PO

 • školení zaměstnanců v PO
 • školení vedoucích zaměstnanců v PO
 • odborná příprava preventivních požárních hlídek
 • odborná příprava preventistů PO
 • školení zaměstnanců externích firem, působících na pracovištích klienta

Oblast BOZP

Koordinátor BOZP na staveništi

 • Pro zhotovitele staveb zajišťujeme výkon činnosti Koordinátora BOZP dle požadavku §14 a 15 zákona č.309/2006 Sb. v platném znění.
 • Činnosti koordinátora provádíme jak při přípravě stavby /díla/ a rovněž při jeho realizaci.

Oblast PO

 • zajištění kontrol, revizí a zkoušek hasicích přístrojů a nástěnných požárních hydrantů
 • navržení množství a výběr druhů hasicích přístrojů v provozu
 • navržení orientačních systémů pro značení únikových cest a východů

Revize a kontroly technických zařízení

Nabízíme spolupráci při zajišťování specialistů provádějících revize a kontroly technických zařízení dle zákonných požadavků.

KONTAKTY

Napište nám

BSP consulting s.r.o.
Křižíkova 70, 602 00 Brno

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. / č.ú. 2772422122 / 5500
IČO: 27724221, DIČ: CZ27724221

Děkujeme, Vaše zpráva byla odeslána!
Zpráva nebyla odeslána, vyskytla se chyba.
Loading...